Qui som Actualitat Recerca Serveis a l'empresa Personal Xarxa IT
   
CEQAP

Serveis a l'empresa


Serveis a l'empresa
Projectes desenvolupats
Demanar informació

En base a les línies d'expertesa i l'equipament disponible, el CEQAP pot portar a terme:

ÀREA D'ENGINYERIA DE PRODUCTE I PROCESSOS

 • Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació  (R+D+I)

 • Disseny, millora i optimizació de processos

 • Determinació de les propietats de flux i paràmetres reològics de qualsevol tipus de material: fluids biològics, pintures, productes alimentaris, sistemes amb tensoactius, suspensions de minerals, materials ceràmics, solucions polimèriques, polímers fosos, cosmètics, tintes, productes dermofarmacèutics, sols, gels, transicions de fases (líquid-sòlid), etc

 • Quantificació de l'elasticitat del material en unitats absolutes

 • Estudis d'estabilitat del material

 • Estudis de la relació: propietats reològiques-temperatura

 • Optimització de la formulació de productes de propietats especificades

 • Caracterització del comportament reològic en el seguiment d'un procés físic i/o químic (enduriment, reacció química, reaccions de gelificació, reaccions de polimerització, etc)

 • Determinació del consum energètic de tancs agitats de fluids newtonians i no newtonians

 • Determinació de distribucions de pesos moleculars i pes molecular mig de polímers

 • Anàlisi i interpretació dels resultats

 • Suport i assessorament expert en qualsevol problema que es pugui plantejar en aquesta àrea

 • Activitats de formació específica

ÀREA D'ENGINYERIA QUÍMICA AMBIENTAL

 • Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació  (R+D+I)

 • Millora de processos d'eliminació de matèria orgànica  i nutrients presents a les aigües residuals

 • Desenvolupament de nous processos per al tractament d'aigües residuals industrials i urbanes. Estudis de viabilitat i en planta pilot

 • Determinació de paràmetres de disseny de plantes depuradores

 • Recuperació o eliminació de productes com metalls pesants d'aigües de rentat, àcids, tensioactius, colorants, etc.

 • Optimització de processos per a l'aplicació de tecnologies més netes

 • Valorització energètica de residus orgànics sòlids amb alta càrrega orgànica (residus sòlids urbans, llots de depuradora, residus de la industria agroalimentaria...)

 • Augment de la biodegradabilitat d'efluents industrials i de residus sòlids (p. ex. llots i residus sòlids urbans)

 • Determinació i estudi de microcontaminants orgànics en residus sòlids

 • Assessorament en l'elaboració de plecs de condicions

 • Activitats de formació específica

Català Castellano English
Universitat de Barcelona
Inici Mapa web Email   Actualització: 01/01/2008 S. Esplugas